Nota prawna

Akceptacja umowy. Dostęp do witryny [www.starlightstudy.com] („Witryna”), którą prowadzi Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com) oraz korzystanie z niej podlegają następującym warunkom i wszelkim przepisom obowiązującego prawa. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, użytkownik akceptuje i zgadza się, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, na warunki i potwierdza, że wszelkie inne umowy między użytkownikiem a Clinical Trial Media zostały niniejszym zastąpione i nie mają żadnej mocy ani skuteczności w odniesieniu do dostępu i korzystania z Witryny przez użytkownika.

Zakres wykorzystania. Clinical Trial Media utrzymuje Witrynę w celach osobistych, edukacyjnych i komunikacyjnych użytkownika. Witrynę można przeglądać wedle uznania. Materiały prezentowane w Witrynie można pobierać wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach dotyczących materiałów. Użytkownik nie może jednak rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać zawartości Witryny, w tym tekstu i obrazów, do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Clinical Trial Media. Użytkownik rozumie, że Clinical Trial Media nie gwarantuje, że informacje w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do Witryny z terytoriów, na których zawartość Witryny może być nielegalna lub nieodpowiednia, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

Brak porady medycznej. Witryna nie zawiera porad medycznych. Poza ograniczonymi wyjątkami wszelkie produkty omówione w Witrynie są dostępne wyłącznie z przepisu licencjonowanego pracownika opieki zdrowotnej. Witryna nie bierze udziału w świadczeniu profesjonalnych usług ani porad medycznych lub podobnych, a informacje zawarte w Witrynie nie mają na celu zastąpienia porad medycznych oferowanych przez podmiot świadczący opiekę zdrowotną. Jeśli użytkownik chce lub potrzebuje takich usług lub porad, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub fachowym pracownikiem opieki zdrowotnej.

Ochrona praw autorskich. Należy założyć, że wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie, jest chronione prawem autorskim, o ile nie określono inaczej, i nie może być wykorzystywane, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach lub tekście w Witrynie, bez uzyskania pisemnej zgody ze strony Witryny. Witryna nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystywanie przez użytkownika materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw osób trzecich nienależących do Witryny lub niezwiązanych z nią.

Znaki towarowe. Znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Clinical Trial Media i innych podmiotów. Żadne treści zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, licencji lub prawa do używania dowolnego Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Clinical Trial Media lub osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie. Wykorzystywanie Znaków towarowych lub innych treści wyświetlanych w Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach, jest surowo zabronione. Informujemy również, że Clinical Trial Media czynnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa, w tym w celu przeprowadzenia postępowania karnego. 

Wykluczenie gwarancji. Clinical Trial Media dokłada uzasadnionych starań, aby zamieszczać w Witrynie poprawne i aktualne informacje, jednakże spółka nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich poprawności. Clinical Trial Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści Witryny. Bez ograniczania powyższego, cała zawartość Witryny jest dostarczana „TAKA, JAKA JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM RÓWNIEŻ DOMNIEMANEJ GWARANCJI O PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Należy pamiętać, że niektóre systemy prawne mogą nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania. Należy sprawdzić przepisy miejscowego prawa pod kątem ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wykluczenia dorozumianych gwarancji.

Ograniczenie odpowiedzialności. Użytkownik korzysta z Witryny i przegląda ją na własne ryzyko. Ani Witryna, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Witryna ani Clinical Trial Media nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie będą odpowiedzialne za szkody ani za wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem do, korzystaniem lub przeglądaniem Witryny lub pobieraniem materiałów, danych, tekstu lub obrazów z Witryny.

Zabronione transmisje. Niektóre obszary Witryny mogą umożliwiać dostęp do forów internetowych i przesyłanie wiadomości e-mail lub przekazywanie informacji zwrotnej Witrynie w inny sposób. Clinical Trial Media nie aprobuje, a w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane w takich miejscach. Użytkownik nie może publikować ani przekazywać żadnych niezgodnych z prawem, zastraszających, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych materiałów ani żadnych materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uważane za przestępstwo, rodzić odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać prawo. Ponadto zabronione jest publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, które (a) naruszają prawa innych osób lub naruszają ich prawa do prywatności lub wizerunku, (b) są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi prawami własności, o ile nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody właściciela takiego prawa, (c) zawierają wirusa, błąd lub inny szkodliwy czynnik lub (d) są wykorzystywane do niezgodnej z prawem zmowy z inną osobą w celu ograniczenia handlu lub konkurencji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw majątkowych lub innych szkód wynikających z korzystania z Witryny.

Dane przekazywane przez użytkownika. Wszelkie dane osobowe (w tym PIHI) przekazywane w komunikacji elektronicznej z Witryną podlegają polityce prywatności Witryny. Z kolei wszelka komunikacja lub materiały, które użytkownik przesyła do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane nieosobowe, pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik rozumie, że wszelka taka komunikacja lub materiały, które użytkownik przesyła lub publikuje, mogą być wykorzystywane przez spółkę Clinical Trial Media lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym, między innymi, w celu powielenia, ujawnienia, transmisji, publikacji, emisji i zamieszczenia online. Ponadto Clinical Trial Media może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how, procesów lub technik zawartych w komunikacji wysyłanej do Witryny w dowolnym celu, w tym między innymi do rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług wykorzystujących takie pomysły, koncepcje, know-how, procesy lub techniki.

Łącza prowadzące do innych witryn. Clinical Trial Media nie sprawdza wszystkich witryn prowadzących do/z Witryny i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych ani innych witryn prowadzących do/z Witryny. Przechodzenie na inne strony zewnętrzne lub inne odbywa się na ryzyko użytkownika. Po przejściu do innej witryny należy zapoznać się z notą prawną i polityką prywatności nowej witryny. Może różnić się ona od tych stanowiących wykładnię dla niniejszej Witryny.

Zmiany Umowy. Clinical Trial Media może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy regulujące korzystanie z Witryny. W przypadku zmiany warunków zawartych w niniejszej Nocie prawnej zmieniona nota zostanie opublikowana w Witrynie. Zmiany te są obowiązujące dla Użytkownika, należy więc okresowo sprawdzać te warunki.